لوح تقدیر پیشکسوت استانی به جناب آقای محمد رفیقیان