واحد نمونه استانی گروه کار و کارگری سال 95از بیست هفتمین جشنواره امتنان